IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work 
ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลก และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work 
ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลก และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging…

Read More